Duurzaamheid

Braber Groenvoorziening hecht belang aan een goede en duurzame toekomst voor onze en toekomstige generaties. Binnen de financiële mogelijkheden maken wij stappen voor de duurzaamheidsthema’s:

  • Klimaat: Het tegengaan van klimaatverandering door middel van het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere broeikasgassen door o.a. te investeren in elektrisch materieel / materieel met hernieuwbare brandstoffen. Borging middels CO2-prestatieladder.
  • Milieu: Het tegengaan van milieuverontreinigingen, zoals stikstofuitstoot, plastic, zwerfafval, luchtverontreiniging, gebruik van schadelijke stoffen en pesticiden, mede ter bescherming van de biodiversiteit. Ook het werken aan klimaatadaptatie valt hieronder. Het nemen van milieumaatregelen die nodig zijn bij een veranderend klimaat (o.a. hittestress, waterberging en verminderen van watergebruik).
  • Biodiversiteit: Het herstel, in stand houden en verbeteren van ecosystemen en omstandigheden ter bescherming en verbetering van de biodiversiteit.
  • Circulariteit: Het beperken van grondstoffengebruik door aandacht te hebben voor het behouden van grondstoffen en hergebruik van bestaande materialen. Waar mogelijk gebruik maken van “biobased” producten.
  • Mens: Het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (social return / SROI) en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Borging middels PSO-ladder trede 3.

 

Meerjarenplan Duurzaamheidsambitie Braber Groenvoorziening